زراعت چوب با استفاده از آبهای غیرمتعارف در 10 کلان شهر کشور
زراعت چوب با استفاده ار آبهای غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور

رییس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: مطالعات تحقیقاتی برای زراعت چوب با استفاده از آب های غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور انجام شده است.
‎تشکیل و تقویت صندوق‌های حمایت از منابع طبیعی زمینه مشارکت فعال مردم
سخنان ریاست محترم سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ایجاد صندوق جهت فراهم کردن مشارکت فعال مردم به لحاظ کاهش آسیب‌های وارده بر ‏منابع‌طبیعی و محیط زیست و توسعه امر زراعت چوب.
فرصت توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب در اصفهان
توسعه زراعت چوب در استان اصفهان

سخنان ریاست محترم سازمان در خصوص توسعه زراعت چوب
سخنان ریاست محترم جمهور در مراسم تجلیل از نمونه های کشاورزی
تأکید ریاست محترم جمهور بر روند توسعه طرح زراعت چوب

حفظ جنگل با گسترش زراعت چوب
صنوبرهایی که پیش مرگ جنگل می شوند

زراعت چوب
اخبار
زراعت چوب با استفاده از آبهای غیرمتعارف در 10 کلان شهر کشور
زراعت چوب با استفاده ار آبهای غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور | بازدید :168

رییس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: مطالعات تحقیقاتی برای زراعت چوب با استفاده از آب های غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور انجام شده است.
‎تشکیل و تقویت صندوق‌های حمایت از منابع طبیعی زمینه مشارکت فعال مردم | بازدید :142
سخنان ریاست محترم سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ایجاد صندوق جهت فراهم کردن مشارکت فعال مردم به لحاظ کاهش آسیب‌های وارده بر ‏منابع‌طبیعی و محیط زیست و توسعه امر زراعت چوب.
فرصت توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب در اصفهان
توسعه زراعت چوب در استان اصفهان | بازدید :143

سخنان ریاست محترم سازمان در خصوص توسعه زراعت چوب
سخنان ریاست محترم جمهور در مراسم تجلیل از نمونه های کشاورزی
تأکید ریاست محترم جمهور بر روند توسعه طرح زراعت چوب | بازدید :147

حفظ جنگل با گسترش زراعت چوب
صنوبرهایی که پیش مرگ جنگل می شوند | بازدید :154

زراعت چوب