زراعت چوب با استفاده از آبهای غیرمتعارف در 10 کلان شهر کشور
زراعت چوب با استفاده ار آبهای غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور

رییس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: مطالعات تحقیقاتی برای زراعت چوب با استفاده از آب های غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور انجام شده است.
‎تشکیل و تقویت صندوق‌های حمایت از منابع طبیعی زمینه مشارکت فعال مردم
سخنان ریاست محترم سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ایجاد صندوق جهت فراهم کردن مشارکت فعال مردم به لحاظ کاهش آسیب‌های وارده بر ‏منابع‌طبیعی و محیط زیست و توسعه امر زراعت چوب.
فرصت توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب در اصفهان
توسعه زراعت چوب در استان اصفهان

سخنان ریاست محترم سازمان در خصوص توسعه زراعت چوب
سخنان ریاست محترم جمهور در مراسم تجلیل از نمونه های کشاورزی
تأکید ریاست محترم جمهور بر روند توسعه طرح زراعت چوب

حفظ جنگل با گسترش زراعت چوب
صنوبرهایی که پیش مرگ جنگل می شوند

زراعت چوب
اخبار
زراعت چوب با استفاده از آبهای غیرمتعارف در 10 کلان شهر کشور
زراعت چوب با استفاده ار آبهای غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور | بازدید :41

رییس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: مطالعات تحقیقاتی برای زراعت چوب با استفاده از آب های غیر متعارف در 10 کلان شهر کشور انجام شده است.
‎تشکیل و تقویت صندوق‌های حمایت از منابع طبیعی زمینه مشارکت فعال مردم | بازدید :36
سخنان ریاست محترم سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ایجاد صندوق جهت فراهم کردن مشارکت فعال مردم به لحاظ کاهش آسیب‌های وارده بر ‏منابع‌طبیعی و محیط زیست و توسعه امر زراعت چوب.
فرصت توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب در اصفهان
توسعه زراعت چوب در استان اصفهان | بازدید :35

سخنان ریاست محترم سازمان در خصوص توسعه زراعت چوب
سخنان ریاست محترم جمهور در مراسم تجلیل از نمونه های کشاورزی
تأکید ریاست محترم جمهور بر روند توسعه طرح زراعت چوب | بازدید :43

حفظ جنگل با گسترش زراعت چوب
صنوبرهایی که پیش مرگ جنگل می شوند | بازدید :39

زراعت چوب